Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató Bozzai község 2021. évi környezeti állapotáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja alapján a települési önkormányzatnak a környezet védelme érdekében elemezni, értékelni kell a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatni kell a lakosságot. Fentiek alapján a község környezeti állapotáról a következő tájékoztatást adom:

 

Bozzai a Gyöngyös-sík kistájához tartozik. Sárvár és Szombathely között félúton fekszik.

A község közigazgatási területe 4,43 km2.  Lakónépessége 2021. január 1-én 296 fő (2020-ban: 284 fő), állandó lakossága 306 fő (2020-ben: 294 fő).

 

Felszíni vizek

A nagy vízgyűjtő területtel rendelkező, hosszú Kozár-Borzó patak két partján fekszik a település. Az árvizek szokásos ideje a tavasz, de bármely évszakban bekövetkezhetnek.

 

Felszín alatti vizek

A talajvíz mélysége 2-4 m között van. Nagyobb csapadékmennyiség esetén a talajvíz szintje megemelkedik.

 

Ivóvíz

Bozzai rendelkezik közüzemi vízellátással. A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) vízminőség-ellenőrzési feladatait akkreditált vizsgálólaboratórium látja el. A vízellátórendszerekhez tartozó településeken – így Bozzaiban is - éves mintavételi ütemterv alapján ellenőrzik a víznyerőhelyek, a vízkezelési technológiák, a tárolt és szolgáltatott ivóvíz minőségét fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai szempontból. Elért eredményeik azt mutatják, hogy a hálózatba táplált víz valamennyi rendszeren jó minőségű. Technológiai módosításokkal, fejlesztésekkel ma az ammónium és az arzén vonatkozásában is tartani tudják a szigorú előírásokat.

 

Szennyvíz

A felhasználókhoz szállított ivóvíz jelentős részéből szennyvíz keletkezik. A KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 számú, "Nyugat és Dél-Dunántúl szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 6.- NYDDU-6.” pályázattal összefüggésben 2017. 03. 24-től hatályba lépett a támogatási szerződés, és egy régóta elérni vágyott cél valósult meg azzal, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépült a településen, melyre az idei évben a bozzai háztartások jelentős része rá is csatlakozott. Azok számára, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel maradt az a régóta alkalmazott megoldás, hogy az egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet Szabó Norbert (9600 Sárvár, Cukorgyári u. 8.) gyűjti be, vele van a településnek érvényes szerződése. A közszolgáltató a szennyvizet szippantást követően ártalmatlanításra elszállítja.

 

Csapadékvíz-elvezetés

A kiépített árkok nyíltak és burkolatlanok. A Bárdos utca egy részén pályázati támogatásból megvalósult az átereszek megépítése.

 

Levegőtisztaság-védelem

Légszennyezést okozó ipari üzem nem működik. Légszennyezettséget okoz a fűtésből eredő légszennyező anyagok, valamint a gépjárművek károsanyag kibocsátása. A mezőgazdaság főleg porral, az energiaellátó rendszerek üzemeltetéséből származó anyagokkal, a parlagon hagyott területeken gyomnövények pollenjeivel, illetve alkalomszerűen növényvédő-szerekkel szennyezi a levegőt.

Bozzai levegőminősége helyi állandó mérőműszer hiányában a mérő-műszerrel felszerelt települések közül a földrajzilag legközelebb eső Szombathely levegőminőségével jellemezhető, de nyilvánvalóan lényegesen jobb levegőminőségű.

2021. január 1-től az avar és kerti hulladék égetés tilos, mely a levegő minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét szolgálja.

 

Hulladékkezelés

Bozzaiban ezt a közszolgáltatást az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (Sopron, Verő József u. 1.) látja el.

A szelektív gyűjtés havi egy alkalommal a közszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott zsákban történik. Elektronikai hulladék gyűjtésére és lomtalanításra évi egy alkalommal kerül sor.

A 049. hrsz-on található hulladéklerakó rekultivációja megtörtént. Ennek ellenére a buszmegállóban, a Csordahajtónál többször illegálisan helyeznek el szemetet.

 

Zaj- és rezgésvédelem

A településen zajforrásként a közúti közlekedés, belső gépkocsiforgalom jöhet szóba. Ipari tevékenységet nem folytatnak. Így a zajterhelés minimális.

 

Közlekedés

A településen lévő útburkolat állapota jó, a forgalom nem nagy.

A 115 hrsz-ú „Csordahajtó út” felújítására többször került sor pályázat benyújtásra, sajnos eredménytelenül. A Bárdos utca önkormányzati tulajdonában álló szakaszának felújítására az önkormányzat az idei évben nyert támogatást.

 

Települési zöldfelületek

A község közterületei, köztemetői tiszták, rendezettek.

 

Összefoglalás

Bozzai környezeti állapota jónak mondható. A legnagyobb probléma a csatornázás hiánya volt, mely 2021-ben megoldódott. Ezenkívül az önkormányzat a lakosság környezettudatos nevelésével tehet legtöbbet a környezet védelméért.

 

Vép, 2021. szeptember 24.

                                                           Héra-Csizmadia Fanni

                                                                 polgármester